"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

14 August 2011

கடல் அடியில் இறைவனின் அற்புதங்கள்


http://www.spc.int/images/stories/2010/franckmazeas_vague_recif_wallis.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/184/cache/longfin-bannerfish-kristof_18445_990x742.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/184/cache/sea-squirts-and-clingfish-doubilet_18438_990x742.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/037/cache/titanic-propeller-photography_3781_990x742.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/184/cache/great-white-and-diver-doubilet_18482_990x742.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/184/cache/nudibranch-eggs-laman_18494_990x742.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/184/cache/shrimp-and-anchor-coral-laman_18496_990x742.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/184/cache/aquarius-laboratory-skerry_18486_990x742.jpg

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...