"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

29 June 2011

இறைவனின் கைவண்ணம்

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

 www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com


www.kute-group.blogspot.com
 
www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com
 
www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com


www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

www.kute-group.blogspot.com

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...