"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

10 December 2011

இப்படியும் ஹெல்மட் வந்தா எப்படியிருக்கும்?

நிச்சயமாக ட்ரெபிக் பொலிஸ்காரர்கள் குழம்பிப்போவார்கள்...
Visit Us @ www.Fropki.comVisit Us @ www.Fropki.comVisit Us @ www.Fropki.comVisit Us @ www.Fropki.comVisit Us @ www.Fropki.comVisit Us @ www.Fropki.comVisit Us @ www.Fropki.com
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...