"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

14 December 2011

பண்டா கரடியின் வாழ்க்கை - படங்களாக

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.18&disp=emb&realattid=0.2&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.10&disp=emb&realattid=0.1&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.8&disp=emb&realattid=0.3&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.17&disp=emb&realattid=0.4&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.6&disp=emb&realattid=0.5&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.19&disp=emb&realattid=0.6&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.5&disp=emb&realattid=0.7&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.13&disp=emb&realattid=0.8&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.14&disp=emb&realattid=0.9&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.1&disp=emb&realattid=0.10&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.4&disp=emb&realattid=0.11&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.9&disp=emb&realattid=0.12&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.11&disp=emb&realattid=0.13&zwhttp://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.3&disp=emb&realattid=0.15&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.12&disp=emb&realattid=0.16&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.7&disp=emb&realattid=0.17&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.16&disp=emb&realattid=0.14&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.2&disp=emb&realattid=0.18&zw


 ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.18&disp=emb&realattid=0.2&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.10&disp=emb&realattid=0.1&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.8&disp=emb&realattid=0.3&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.17&disp=emb&realattid=0.4&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.6&disp=emb&realattid=0.5&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.19&disp=emb&realattid=0.6&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.5&disp=emb&realattid=0.7&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.13&disp=emb&realattid=0.8&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.14&disp=emb&realattid=0.9&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.1&disp=emb&realattid=0.10&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.4&disp=emb&realattid=0.11&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.9&disp=emb&realattid=0.12&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.11&disp=emb&realattid=0.13&zwhttp://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.3&disp=emb&realattid=0.15&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.12&disp=emb&realattid=0.16&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.7&disp=emb&realattid=0.17&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.16&disp=emb&realattid=0.14&zw

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=847efe807c&view=att&th=11fd6905b3a89b2d&attid=0.2&disp=emb&realattid=0.18&zw


 ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...