"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

16 May 2012

WHO FIGURED THIS OUT?

1)  Fold a    NEW    $20  bill in half...
2)  Fold again, taking care to fold it exactly as  below


3)  Fold the other end, exactly as  before 


4)  Now, simply turn it  over...What  a coincidence! A simple geometric fold creates a  catastrophic premonition printed on all $20  bills!!! 

COINCIDENCE? 
As  if that wasn't enough... 
Here  is what you've seen... 

Firstly    The  Pentagon on  fire... 


Then    
The  Twin Towers.


And  now look at this! 

TRIPLE  COINCIDENCE ON A SIMPLE $20  BILL
Disaster  (Pentagon)
Disaster  ( Twin Towers )
Disaster  (Osama)??? 
It  gets even better ... 9 + 11 = ($)20!

Aalif Ali (Islahi)
1)  Fold a    NEW    $20  bill in half...
2)  Fold again, taking care to fold it exactly as  below


3)  Fold the other end, exactly as  before 


4)  Now, simply turn it  over...What  a coincidence! A simple geometric fold creates a  catastrophic premonition printed on all $20  bills!!! 

COINCIDENCE? 
As  if that wasn't enough... 
Here  is what you've seen... 

Firstly    The  Pentagon on  fire... 


Then    
The  Twin Towers.


And  now look at this! 

TRIPLE  COINCIDENCE ON A SIMPLE $20  BILL
Disaster  (Pentagon)
Disaster  ( Twin Towers )
Disaster  (Osama)??? 
It  gets even better ... 9 + 11 = ($)20!

Aalif Ali (Islahi)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...