"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

18 August 2011

சிறு குழந்தைக்கு பயங்கரமானதொரு நோய்ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

Description: cid:WVEFYCTATFLW.IMAGE_3.jpeg

Description: cid:HGQBCKAHNLES.IMAGE_4.jpegDescription: cid:YTGUYHBFHMMN.IMAGE_5.jpeg

Description: cid:UILDEYBIMFAJ.IMAGE_6.jpeg

Description: cid:MKELVMRBQWZI.IMAGE_7.jpeg


Description: cid:FPDCNPVEPBHS.IMAGE_8.jpeg


Description: cid:YTOEIIEVHDWF.IMAGE_9.jpeg

இக்குழந்தைக்கும் அதன் பெற்றோருக்குமாய்ப் பிரார்திக்கவேண்டும். அத்தோடு எம்மை சுகதேகியாகப் படைத்தமைக்காக வல்லவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

Description: cid:WVEFYCTATFLW.IMAGE_3.jpeg

Description: cid:HGQBCKAHNLES.IMAGE_4.jpegDescription: cid:YTGUYHBFHMMN.IMAGE_5.jpeg

Description: cid:UILDEYBIMFAJ.IMAGE_6.jpeg

Description: cid:MKELVMRBQWZI.IMAGE_7.jpeg


Description: cid:FPDCNPVEPBHS.IMAGE_8.jpeg


Description: cid:YTOEIIEVHDWF.IMAGE_9.jpeg

இக்குழந்தைக்கும் அதன் பெற்றோருக்குமாய்ப் பிரார்திக்கவேண்டும். அத்தோடு எம்மை சுகதேகியாகப் படைத்தமைக்காக வல்லவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...