"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

18 September 2011

Tire formers: dark of the tires


இது ட்ரான்ஸ் போமார்ஸ் அல்ல டயர் போமர்ஸ்

tire02.jpg

tire03.jpg

tire05.jpg

tire04.jpg

tire06.jpg

tire07.jpg

tire08.jpg

tire09.jpg

tire11.jpg

tire12.jpg

tire13.jpg

tire15.jpg

tire16.jpg


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...