"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

21 November 2011

டொல்பின் மீனொன்று குட்டியீனும் அற்புதக் காட்சிPhotographs by: NGC National Geographic Channel


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


Photographs by: NGC National Geographic Channel


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...