"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 February 2012

பாம்பின் தோற்றத்தை ஒத்த கம்பளிப் பூச்சி


Elephant Hawk Moth (deilephila elpenor) எனப்படும் ஒரு வகைக் கம்பளிப் பூச்சி பார்ப்பதற்கு பாம்பின் தோற்றத்தைத் தருகின்றது. இறைவன் தனது வல்லமைகளெ எவ்வாறெல்லாம் தனது படைப்பினங்களில் வெளிப்படுத்துகின்றான் என்று பாருங்கள். பரிணாம வாதிகள் இதனையும் தமது வாதத்திற்கு ஆதாரமாகக் கொள்வார்களோ என்னவோ...ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

Elephant Hawk Moth (deilephila elpenor) எனப்படும் ஒரு வகைக் கம்பளிப் பூச்சி பார்ப்பதற்கு பாம்பின் தோற்றத்தைத் தருகின்றது. இறைவன் தனது வல்லமைகளெ எவ்வாறெல்லாம் தனது படைப்பினங்களில் வெளிப்படுத்துகின்றான் என்று பாருங்கள். பரிணாம வாதிகள் இதனையும் தமது வாதத்திற்கு ஆதாரமாகக் கொள்வார்களோ என்னவோ...ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Anonymous said...

nice பாம்பு போலவே இருக்குது...

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...